Japan: Help needed!

私はここに日本の国民の3クッションのチャンピオンのリストを公表したいと思います。 手伝ってもらえますか。 私に連絡してください。
Watashi wa koko ni Nihon no kokumin no 3 kusshon no chanpion no risuto o kōhyō shitai to omoimasu. Tetsudatte moraemasu ka. Watashi ni renraku shite kudasai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *